كل عناوين نوشته هاي جعفر لك زائي

جعفر لك زائي
[ شناسنامه ]
مرگ در اقساط بلندمدت ...... پنج شنبه 97/1/23
کاريکلماتور ...... پنج شنبه 95/9/4
يادآوري به مديران ...... يكشنبه 95/8/23
دقت ...... يكشنبه 95/3/2
حديث ...... پنج شنبه 95/2/9
اصالت ...... يكشنبه 93/10/21
نصايح مديريتي ...... پنج شنبه 92/11/17
ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردي ...... جمعه 92/11/4
قدرداني کردن از ديگران را تمرين کنيد ...... سه شنبه 91/3/9
  ==>   ليست آرشيو شده ها