سفارش تبلیغ
صبا

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

نظر

طبق بخشی از اصل 43 قانون اساسی ایران، برنامه اقتصادی کشور و شکل، محتوا و ساعات کار چنان باید تنظیم شود که هر فردی علاوه بر تلاش شغلی، فرصت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی و افزایش مهارت را داشته باشد.