سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
شنبه 93 مهر 26 , ساعت 7:59 صبح

ریاضت های اصل اهل عرفان*که نیرو گیرد از آن جان انسان

اموری چند باشد با تو گویم*به دل بسپر،عمل کن پس به ارکان

به محض تشنگی آبی میاشام*به جوع کم مگستر بهر خود خوان

طعام هر کسی خوردن نشاید*مکن پراندرون از نان دو نان

به هر آزردنی خشمت نگیرد*به هر خشمی مکن نابخردی هان

ز هر دردیت نالیدن نباید*به هر نوع از عجب خود را مخندان

به هر نعمت که روی آرد مکن ناز*مشو با مدح کس مغرور و شادان

ز نابشنوده خود را دور بنما*و بر نادیده ها بربند چشمان

مکن با هیچکس هرگز مزاحی*خود ز گفتار لغو آزاد گردان

به هر نیت ز گفت حق نمان باز*به هر چه حق بسندد تن ده و جان

ز قول و فعل بد دائم حذر کن*به هر امری مشو فورا سخنران

مشو بی تاب از هر محنت و رنج*خلقنا فی کبد برخوان ز قرآن

صلاح صالحان را گر نداری*صفا بس،بهره گیر از ادشان

اگر دیدی نشان از بی نشان ها*ملازم باش و محکم ساز پیمانلیست کل یادداشت های این وبلاگ